úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Dětský den 2019

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
informace dle zákona 106/1999 Sb.


Informace zveřejňované o povinném subjektu
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

            Obec Křídlůvky

 

2. Důvod a způsob založení

            Obec Křídlůvky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

            Obec Křídlůvky

                       Zastupitelstvo obce

-                                -  Finanční výbor zastupitelstva

-                                -  Kontrolní výbor zastupitelstva

-                                -  Kulturní komise

 

4. Kontaktní spojení

            Křídluvky 67
            671 28 Jaroslavice
            Telefon: 515 275 170
            E-mail: obeckridluvky@tiscali.cz
            E-mail: 
ucetnikridluvky@seznam.cz

            WWW: www.obeckridluvky.cz
            ID Datové schránky: yg7bi4c

 

4.1 Kontaktní poštovní spojení

            Křídluvky 67
            671 28 Jaroslavice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

            Křídluvky 67
            671 28 Jaroslavice

 

4.3 Úřední hodiny

            Středa 14:00 – 18:00

 

4.4 Telefonní čísla

            515 275 170

 

4.5 Číslo faxu

            Fax není využíván

 

4.6 Adresa internetové stránky

            www.obeckridluvky.cz

4.7 Adresa e-podatelny

            obeckridluvky@tiscali.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

            ucetnikridluvky@seznam.cz

 

5. Bankovní spojení

            1581874359/0800 – Česká spořitelna a.s.

            94-3716741/0710 – Česká národní banka

            1009076508/0800 – Česká spořitelna, a.s.

 

6. IČ

            00600440

7. DIČ

            Nejsme plátci DPH.

 

8. Dokumenty

 

8.1 Úřední deska

 

9. Žádost o informace

         Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném      přístupu k informacím se podávají:

               -          ústně v kanceláři úřadu

               -          písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou

                     Obec Křídlůvky

                     Křídlůvky 67

                     671 28 Jaroslavice

               -          e-mailem: obeckridluvky@tiscali.cz

               -          na telefonním čísle: 515 275 170

               -          do datové schránky: yg7bi4c


Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

o    Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů

o    Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů

o    Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů

o    Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů

o    Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů

o    Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů

o    Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů

o    Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů

o    Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

 

Termíny

o    Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

o    Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

o    o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne

o    kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

o    Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

o    Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

o    Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

o    Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

 

Další omezení práva na informace

o    Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

1.                 se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2.                 jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3.                 jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

                       Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

0.                 jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

1.                 ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

2.                 by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

                       Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

                       Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

0.                 probíhajícím trestním řízení,

1.                 rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

2.                 plnění úkolů zpravodajských služeb

3.                 přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

4.                 činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

                       Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

0.                 provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

1.                 škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

2.                 knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

3.                 Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

4.                 kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

                       Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

 

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

24.             ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

25.             písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Co musí písemná žádost obsahovat

o    označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

o    musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

o    musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

o    je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

o    musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

o    neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

 .                   brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

a.                  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b.                 v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

 

 

Jaký bude postup povinného subjektu

o    Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

o    Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

0.                 se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

1.                 bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

o    Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

 

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

o    pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

o    proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá

o    odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

Kdo o odvolání rozhodne

o    o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal

o    ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

o    proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

10. Opravné prostředky

·         Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

o    Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

o    Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

o    O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

o    Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

o    Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

o    Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

1.      který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

2.      kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

3.      kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

4.      který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

o    Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

o    Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

1.      doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

2.      uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

o    O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

o    Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

o    Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

            11. Formuláře

 

            12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

            13. Předpisy

            13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   1. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

   2. zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

   3. zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

   4. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

   5. zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

   6. zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

   7. zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

   8. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

   9. Platné obecně závazné vyhlášky 

   10. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

                         13.2. Vydané právní předpisy

Obec Křídlůvky vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

14. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2017, číslo usnesení 4/Z19/2017 ZDE.

 

 

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15. Licenční smlouvy

 

15.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

15.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Křídlůvky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

            16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.